Various

Crinum moorei photographs

Crinum moorei photographs


To offer you the best possible service, this site uses cookies. To find out more, read our information.
By continuing to browse, clicking on ok or scrolling the page, you consent to the use of all cookies.

OkInformation on cookies


Crinum moorei photographs

Welcome to my own TOXICOLOGY server.
Pozor: pi№te prosнm na [email protected]
My RG profile Prof. RNDr. Jiшн Patoиka, DrSc.

Иlбnky studentщ ART: Toxikologickй aspekty aditiv v potravinбch
Author: Prof. Patocka - Stшeda, 02.11. 2016 - 09:19:06 (4771706 иtenбшщ) (Zobrazit celэ иlбnek | 460 bytщ | Иlбnky studentщ ART | Hodnocenн: 5)

Toxikologickй aspekty aditiv v potravinбch

Zdravotnм sociбlnн fakulta Jihoиeskй univerzity v Иeskэch Budмjovicнch

Chcete-li pokraиovat, zobrazte celэ иlбnek

Bioaktivnн lбtky hub rodu Coprinus (hnojnнk)

I kdyѕ houby rodu Coprinus (hnojnнk) nejsou obecnм doporuиovбny k jнdlu pro moѕnэ obsah koprinu - lбtky, kterб se v lidskйm tмle metabolizuje na 1-aminocyklopropanol, zpщsobujнcн nesnбenenlivost s alkoбet, jѕknoбet, jѕkoбet, jѕkoбet, jѕknoбet, jѕk Jestli dobrou, or tom uѕ citovanб kniha nehovoшн. Incompatibility hnojnнkщ s alkoholem se projevuje bolestmi hlavy, bu№enнm srdce a zrychlenнm tepu, zиervenбnнm v obliиeji a pocitem horka, nevolnostн, zvracenнm, poruchami vidzмnostн. Dost dщvodщ pro to, abychom kombinaci hnojnнkщ s alkoholem nezkou№eli.

Biliatreson, toxickэ isoflavonoid Disphбniн

Disphбnie (Disphania) jsou rostliny иeledi Amaranthaceae, roz№ншenй po celйm svмtм od mнrnйho pбsma aѕ po tropy. Jsou to vмt№inou jednoletй rostliny pokrytй krбtkэmi ѕlбznatэmi chloupky a aromatickou vщnн, kterб nemusн bэt kaѕdйmu pшнjemnб. Nмkterй Disphбnie jsou jedovatй, jako napш. Disphania glomulifera rostoucн v Austrбlii, kde mб obиas na svмdomн otravy skotu (McKenzie et al., 2007).

Z Disphania glomulifera to D. littoralis, endemickэch rostlin spojenэch s ohnisky biliбrnн atrйzie v australskэch chovech hospodбшskэch zvншat, byl izolovбn nezvyklэ isoflavonoid, kterэ vykazuje hepatotoxickэ ъиbyinek extra u vyбyvolб Danio rerio (dбnio pruhovanй, zebrafish) (Davenport, 2016). Tato lбtka byla nazvбna biliatreson (Koo et al., 2015, 2016). Jednб se o derivбt 1,2-diaryl-2-propenonu a tato aromatickб ибst ибst molekuly je zшejmм zodpovмdnб za toxicitu lбtky (Koo et al., 2015).

Bioaktivnн flavon hispidulin: novй poznatky

Hispidulin (4, 5, 7-trihydroxy-6-methoxy-flavon) je pшirozenм se vyskytujнcн flavon, kterэ byl nalezen v nмkolika druzнch №alvмjн (Salvia) (Kavvadias et al., 2003), arnik (Arnica) (Merfort, 1984) Merfort a Wendisch, 1987) a pelyтkщ (Artemisia) (Hurabielle et al., 1982), kde se obvykle vyskytuje ve formм glukosidu (Schultz, 2008). Je takй dщleѕitou bioaktivnн souибstн pelyтku Artemisia dressed, kterэ mб pevnй mнsto v tradiиnн tibetskй medicнnм (Yin et al., 2008) (viz http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=484). Hispidulin je takй aktivnн sloѕkou tzv. „Snмѕnйho lotosu“ (Saussurea involucrata), odolnй byliny rostoucн v Инnм v provinciнch Tian Shan in A'er Tai v nadmoшskй vэ№ce kolem 2600 meters (Fu, 1992).

Roste vбm doma uѕovnнk dvoubarevnэ (Caladium bicolor)? Radмji jej moc neosahбvejte!

Uѕovnнky jsou rostliny z иeledi бrуnovitэch (Araceae), kterй se иasto pмstujн jako okrasnй rostliny. Rod uѕovnнk zahrnuje asi 10 druhщ, jejichѕ domovinou je tropickб Amerika, zejmйna povodн Amazonky. Иeleп бrуnovitэch je roz№ншena hlavnм ve vlhkэch tropech (mйnм v subtropech), ale zasahuje i do mнrnэch pбsщ. Jejн zбstupci milujн pшevбѕnм vlhkб in stinnб stanovi№tм. Na zemмkouli se tato иeleп rozrщznila asi ve125 rodщ s 2378 druhy. Typickэm kvмtenstvнm arуnovitэch je palice, kterou tvoшн drobnй a nenбpadnй, hustм nahlouиenй kvнtky. Jejн atraktivitu umocтuje druhovм specificky zbarvenэ a tvarovanэ palist, tzv. toulec (spatha). Zpopularizovбny jsou zvlб№tм rody toulitka (chvostokvмt) (Anthurium Schott) a kala иi kornoutnice (Zantedeschia Spr.). Mnohй druhy tйto иeledi jsou vэraznм jedovatй. Nejznбmмj№н z nich je rod difenbachie (Diffenbachia Schott), kterэ je v na№ich domбcnostech dosti bмѕnou pokojovou rostlinou (Wiese et al., 1996).

Rivaroxaban: skandбlnн molekula?

Rivaroxaban je antikoagulaиnм ъиinnэ lйk, pшнmэ selektivnн inhibitor koagulaиnнho faktoru Xa. Blokбdou faktoru Xa se zpomalн koagulaиnн dмj v celй koagulaиnн kaskбdм, nebo »vznikб mйnм trombinu. Rivaroxaban je prvэm pшedstavitelem novй lйkovй skupiny pшнmэch reverzibilnнch inhibitorщ aktivovanйho X. faktoru, tzv. xabanщ. Blokбda faktoru Xa je dщleѕitб, jednб se o poslednн krok aktivace trombinu (Laux et al., 2007). Jeho nespornou vэhodou je, ѕe nenн zcela eliminovбn biologickэ efekt trombinu potшebnэ k aktivaci trombomodulinu a k zaji№tмnн aktivity antikoagulaиnм pщsobнcнch proteinщ C a S. Vэnh taknou rivarost. Lйk uvedenэ na trh pod nбzvem Xalerto (Bayer) v№ak pшinesl шadu problйmщ a stбle se vedou spory o to, zda vнce №kodн иi vнce pomбhб.


Jedovatй lektiny Adeniн

Adenia je rod kvetoucнch rostlin z иeledi muиenkovitй (Passifloraceae). Jsou to tropickй a subtropickй rostliny, rostoucн na Madagaskaru a ve vэchodnн a zбpadnн tropickй Africe a jihovэchodnн Asii. Lze je nalйzt na rщznэch typech stanovi№ », od suchэch africkэch pou№tн, aѕ po vlhkй pralesy jihovэchodnн Asie (Hearn, 2006). Existuje kolem 100 druhщ Adeniн.

Triunia erythrocarpa : jedovatэ keш z australskйho de№tnйho pralesa

Triunia je rod stшednм vysokэch keшщ nebo malэch stromkщ z иeledi proteovitй (Proteaceae), kterй rostou v de№tnэch pralesech vэchodnн Austrбlie (Weston, 2014). Иlenovй tйto иeledi rostlin jsou znбmy tнm, ѕe rodн jedovatй ovoce (Hagarty to Hagarty, 2001). Jedovatй jsou i jasnм иervenй plody asi 30 cm vysokйho keшe Triunia erythrocarpa. Jed je soustшedмn zejmйna do semen a jejich poѕitн zpщsobн otravu, pшi kterй dochбzн ke snнѕenн tepovй frekvence (bradykardie) na velmi nнzkou ъroveт a иlovмk upadб do be.


Aducanumab - prvй zku№enosti s novэm lйkem Alzheimerovy nemoci

Aducanumab je jednou z pшipravenэch monoklonбlnнch protilбtek proti beta-amyloidu (solanezumab, crenezumab, aducanumab), peptidu, jehoѕ nadprodukce a tvorba plakщ v mozku jeyиниchu z moѕko Pшedpoklбdб se, ѕe pшi dlouhodobйm podбvбnн budou protilбtky proti beta-amyloidu schopnй rozpou№tмt plaky a zlep№ovat funkci mozku (Briggs et al., 2016). Jejich nevэhodou je nutnost injekиnн aplikace do ѕнly. Jednб se or proteiny (imunoglobuliny), proto je jejich perorбlnн aplikace nemoѕnб. Pшesto se jevн jako slibnй lйky (Reardon, 2015). Amyloidnн hypotйza vzniku AD je sice jiѕ letitб, ale beta-amyloid stбle zщstбvб hlavnнm cнlem farmakoterapie u tйto neurodegenerativnн nemoci (Hawkes, 2016).

Flavoalkaloidy tropickйho fikusu Ficus pantoniana

Ficus pantoniana je 3-6 m vysokэ popнnavэ strom, pщvodem z Austrбlie. Roste v nнѕinnэch pralesech severnнho Queenslandu a poprvй byl popsбn botanikem Georgem Kingen v roce 1887. - 8 pбrщ ѕilek, шapнky jsou dlouhй 1,5 - 3 cm plody jsou stopkatй, kulovitй, or prщmмru 1 - 1,5 cm, bazбlnн listeny dlouhй 2 mm (Valtr, 2016).
F. pantoniana je zdrojem flavonovэch alkaloidщ ficinu, isoficinu a phyllospadinu (Johnson et al., 1965), kterэ byl takй nalezen v moшskй шase Phyllospadix iwatensis (Takagi et al., 1980). V№echny tyto lбtky jiѕ byly pшipraveny takй synteticky (Anjaneyulu a Govindachari, 1969 Leete, 1982). Flavoalkaloidy jsou unikбtnн skupinou pшнrodnнch molekul, kterб spojuje flavonoidy s alkaloidy. Flavolkaloidy jsou vэsledkem konvergence odli№nэch biosyntetickэch drah (Blair et al., 2016).


Crinum moorei CrinumBulb with pink.

Crinum moorei Crinum

Bulb with pink or white blooms

After I moved to Echo Park several years ago, I noticed the next spring that several bulbs had sprouted all over the yard - in shade and in sun. I didn’t know what they were, so I left them alone. "I'll pull them later," I thought, "and put in something more suitable."

I never pulled one, because the bulbs, all crinums, were the most suitable of all. I neglected them year after year, giving no more water than what came from the sky or the hose as I dragged it past to water something more demanding. Crinums seemed to thrive in dry, sandy soil without any added nutrients, ever.

Some of the crinums lived in deep shade others received full sun or partial shade. The latter ultimately reached heights of 5 and 6 feet, with the large, light-green, strap-like leaves spreading a good 4 feet all around. Every June and July - about the same time as the pink Naked Lady amaryllis scattered around the yard - there are beautiful 4- to 6-inch pale pink, intensely fragrant flowers on long, sturdy stems. They are cup-shaped, sort of, with the lily-like flower tube protruding beyond the cup. There is also a bulb called Crinum powellii, descended from Crinum moorei, which has a white and a rose-pink variety, but I have never seen one outside of "Sunset New Western Garden Book."

The only drawback to Crinum moorei comes after its bloom: The leaves droop in the fall and discolor, and the plant steadily wilts and looks terrible until it disappears in late winter, only to spring back about two or three months later. But such a temporary blight seems a small price to pay for beautiful, fragrant flowers and truly remarkable drought tolerance.

It is a mystery to me why this wonderful plant is so unknown and ungrown in Southern California. In these water-short times, it could add delicate flowers and strong foliage without adding to the water bill. Yet I could find only one Southern California nursery that carried it and only two that had even heard of it. Apparently, most crinums are grown in Florida, where two or three white varieties are also available.

If you don't know a crinum gardener willing to share some bulbs and are not planning a trip to Florida in the near future, call your local nursery and ask if they can locate some bulbs for planting next fall or spring (crinum can be planted in either season). Or check with Roger's Gardens in Corona del Mar they say they will carry the bulbs this fall. Several species of Crinum can be seen at the Los Angeles State and County Arboretum in Arcadia: asiatica, bulbispermum, mauritanum, procerum, moorei and powellii.


Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 08.01.2018, 22:41

Diese ist eine ältere Kreuzung aus Crinum bulbispermum und Crinum moorei, es gibt eine alba und roseum Form.

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 09.01.2018, 05:24

Also nicht so oft umtopfen?

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 09.01.2018, 20:29

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 09.01.2018, 21:18

Hallo Steffi, leider noch nicht. hast du sie etwa?

Ja Crinum sollte nur etwa aller 5 bis 6 Jahre gestört werden und das sollte dann auch sehr wurzelschonend geschehen. Crinum mag es beengt und im Rudel.
Hast du welche?

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 09.01.2018, 21:32

Crinum x herbertii, eine Kreuzung aus C. scabrum X C. bulbispermum von Herrn Dean Herbert von 1819. Es gibt da so einige Hybriden von.

"Fireworks Finale" bleibt kleiner, blüht ab Juli und seine Blüten stehen eher nach oben und seitwärts, weiß mit rot gestreift. Ausgewachsen bringt sie bis zu 20 Knospen pro Blütenstiel.

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 09.01.2018, 22:10

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 09.01.2018, 22:28

Hab dir ne Nachricht geschickt Steffi

Hier hab ich eine Kreuzung von C. americanum × C. moorei, durch C. americanum Einschlag blüht sie Spinnenförmig und heißt

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 13.01.2018, 21:05

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Drowned » 13.01.2018, 21:54

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 14.01.2018, 07:51

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 14.01.2018, 08:03

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Drowned » 14.01.2018, 08:54

Ich mußte erst mal bei Tante Google nachsehen wie die Lilie aussieht.

Hab ich bis given nicht gekannt, wäre aber mal einen Versuch wert, from unkompliziert bei der Überwinterung.

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von MadMim » 14.01.2018, 23:12

Good timber does not grow with ease -
the stronger the storm, the stronger the trees.

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 15.01.2018, 21:07

Wenn schon draussen kein Leben (-des Grün) mehr ist dann doch wenigstens hier drinne gelle Mädels freut mich sehr

Traudel ne Freundin von mir hier in Leipzig hat nen großen Pulk C. powellii´s im Garten, sind schon recht frostfest mit Abdeckung. ich finde aber durch die langen Blätter steht sie perfekt im Kübel, außerdem bis die draussen im Frühjahr treibt und blüht dauert es.

Steffi Sandersonia noch nicht aber bei mir wachsen Littonia modesta gugg hier >>> https://www.google.de/search?q=Littonia. 20 & bih = 949

auch toll oder - aber gehört hier nicht her

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von MadMim » 18.01.2018, 23:36

Good timber does not grow with ease -
the stronger the storm, the stronger the trees.

 • Allgemeines
 • ↳ Wer ist Wer? / Who is who?
 • ↳ Bekanntmachungen, Fragen und Vorschläge
 • ↳ Ausstellungen
 • ↳ Literatur
 • ↳ Wenn eine (r) eine Reise tut
 • ↳ Glückwünsche
 • Freundeskreise
 • ↳ Freundeskreis Fuchsienfreunde im Internet
 • ↳ Freundeskreis Thüringen
 • ↳ Freundeskreis Saar-Pfalz
 • ↳ Freundeskreis Nürnberg und Umgebung
 • ↳ Freundeskreis München
 • ↳ Schweizerischen Fuchsienverein
 • Fuchsien
 • ↳ Fuchsienlisten
 • ↳ Fuchsíenbilder
 • ↳ Fuchsienbeschreibungen
 • ↳ Züchter Walter Cordes
 • ↳ Züchter Burgi Klemm
 • ↳ Züchter Waltraud Köhler
 • ↳ Züchter Marcel Michiels
 • ↳ Züchter Victoire Murru
 • ↳ Züchter Nutzinger
 • ↳ Arten (Wildformen)
 • ↳ Winterhart
 • ↳ Züchter Wade Burkhart
 • ↳ Vermehrung und Erziehung
 • ↳ Fuchsien-Cafe
 • ↳ Interesting
 • ↳ Erste Hilfe
 • ↳ Der Fuchsiengarten im.
 • Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten - Galerie
 • ↳ ET Vermehrung und Erziehung
 • ↳ ET Erste Hilfe
 • ↳ ET Neuzüchtungen
 • ↳ Engelstrompeten - Arten und Hybriden
 • ↳ Kalte Gruppe
 • ↳ ALL ABOUT BRUGMANSIA
 • ↳ Growing Brugmansias and Daturas
 • ↳ Pests & Diseases Of Brugmansias & Daturas
 • ↳ Propagating Brugmansias and Daturas
 • ↳ Cultivars and Species of Brugmansia and Datura
 • ↳ Hybridizing Brugmansia
 • ↳ New Seedlings and Sports
 • ↳ Using Brugmansias and Daturas in the garden
 • ↳ Grundlagenwissen über Pelargonien
 • ↳ Begleitthemas für die Pelargoniengalerie
 • ↳ Pelargonien Galerie
 • ↳ Pelargonien
 • ↳ Pelargonienlisten
 • Kübelpflanzen, Exoten und Mediterranes
 • ↳ Balkon- u.Saisonpflanzen
 • ↳ Galerie Balkon
 • ↳ Kübelpflanzen, Exoten und ihre Pflege
 • ↳ Exoten Galerie
 • ↳ Bananen und Blattschmuckpflanzen
 • ↳ Galerie Bananen
 • ↳ Cane
 • ↳ Canna Galerie
 • ↳ Hibiskus
 • ↳ Hibiskus Galerie
 • ↳ Schönmalven
 • ↳ Schönmalven Galerie
 • ↳ Passionsblumen
 • ↳ Passionsblumen Galerie
 • ↳ Kübelpflanzenlisten
 • Zimmerpflanzen
 • ↳ Zimmerpflanzen
 • ↳ Zimmerpflanzen Galerie
 • ↳ Kakteen und Sukkulenten
 • ↳ Kakteen Galerie
 • ↳ Orchideen
 • ↳ Orchideen Galerie
 • Garten Allgemein
 • ↳ Garten-Cafe
 • ↳ Krankheiten und Schädlinge
 • ↳ Überwinterungsbedingungen
 • ↳ Wer bin ich?
 • ↳ Garten und Blüten im.
 • ↳ Tipps von Aussaat bis Vermehrung
 • ↳ Freilandpflanzen
 • ↳ Freilandpflanzen Galerie
 • ↳ Hosta
 • ↳ Rosen
 • ↳ Efeu
 • ↳ Bonsais
 • ↳ Insektenfangende Pflanzen
 • ↳ Tiere im Garten
 • ↳ Unsere Haustiere
 • ↳ Schmetterlinge und Raupen
 • ↳ Teich
 • Marktplatz
 • ↳ Wühltisch
 • ↳ Biete
 • ↳ Suche
 • Technik
 • ↳ Computer
 • ↳ Anwendungen
 • ↳ Photographs
 • Portal Foren-Übersicht
 • At Zeiten sind UTC + 02: 00
 • Alle Cookies löschen
 • Datenschutzerklärung
 • Das Team
 • Impressum

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

Style: Green-Style-Slim by Joyce & Luna phpBB-Style-Design


Seed / Seedlings

 1. Crinum CAROLO-SCHMIDTII, Namibia, July 2012, 4 seedlings
 2. seedling IBS BX # 2012 - 31`, Small 2-3 year old bulb of Crinum forbesii from Transvaal (June 2012)
 3. seedling qty 5, IBS BX # 2012 -32, Small bulblets, Assorted colors, Crinum moorei from S. Africa (June 2012)
 4. seedling moorei ebay June 2012
 5. luteolum (yellow form of c.flaccidum, Australia) a 1yr seedling obtained May 2012. potted.
 6. seed Crinum bulbispermum White Bishop NW (May 2011)
 7. seed Crinum bulbispermum Red Sunrise JES (July 2011)
 8. seed Crinum bulbispermum Red Sunset JES (July 2011)
 9. seed Crinum bulbispermum misc Chris (inc some possible xhybrids) (July 2011)
 10. seed Crinum graminicola ebay Jeff. (sept 2011)
  short pedicels, beaked fruit that turn yellowish tan at maturity, flower petals often with abundant diffuse pink coloration (quote DL)
 11. Crinum delagoense 4 seedlings from 2009 seed from ebay Dan
  Crinum forbesii / stuhlmannii / delagoense - long pedicels, large non-beaked fruit which are red at maturity, flower petals striped (quote DL)
 12. seed Crinum variable (Oct 2011) from ebay Dan PA-plantguy
 13. seed Crinum macowani (5 seeds ebay, Feb 1 2012) from MagnumMatrix
 14. seed crinum brisbanicum (4 seed Apr 1 2012) Steven
 15. seed crinum Bulbispermum # 01 NW Chessmaster (May 2012)
 16. seed crinum Bulbispermum # 02 NW White Oak aka Oak Lawn cemetary (May 2012)
 17. seed crinum Bulbispermum # 03 NW Wide Open White (May 2012)

Crinum in pots Mar 2012 These are included above, but listed separately so I know what I have available to plant out later. -needs updating-


Two Giant Super Ellens from Tom Perry. One of these has started a scape 3 days after the above picture was taken, so I'll have a bloom to share soon.

Crinum 2014

 1. Two Giant Super Ellens and 9 small offsets (TP)
 2. Cape Dawn (TP)
 3. White Mogul (TP)
 4. Schmidtii (TP)
 5. Two offsets of Elsie's Sister from plant (from NW) gifted to a friend 2 years ago
 6. Three Amaracrinum Born Free (PD)
 7. Three Amaracrinum Pinkie (PD)
 8. Three Amaracrinum Fred Howard and 5 offsets (PD)
 9. Crinum Pink Flamingo and an offset (PD)
 10. Crinum x herbertii Schreck (PD)
 11. Five Hannibal's Dwarf (ebay)

Crinum pending

My sources of Crinum and links.


The same two Giant Super Ellens from Tom Perry, both potted. Both have started scapes, the one on left just barely visible. I wanted flowers, and it looks like here is the first crinum flower of 2014.
 • Allgemeines
 • ↳ Wer ist Wer? / Who is who?
 • ↳ Bekanntmachungen, Fragen und Vorschläge
 • ↳ Ausstellungen
 • ↳ Literatur
 • ↳ Wenn eine (r) eine Reise tut
 • ↳ Glückwünsche
 • Freundeskreise
 • ↳ Freundeskreis Fuchsienfreunde im Internet
 • ↳ Freundeskreis Thüringen
 • ↳ Freundeskreis Saar-Pfalz
 • ↳ Freundeskreis Nürnberg und Umgebung
 • ↳ Freundeskreis München
 • ↳ Schweizerischen Fuchsienverein
 • Fuchsien
 • ↳ Fuchsienlisten
 • ↳ Fuchsíenbilder
 • ↳ Fuchsienbeschreibungen
 • ↳ Züchter Walter Cordes
 • ↳ Züchter Burgi Klemm
 • ↳ Züchter Waltraud Köhler
 • ↳ Züchter Marcel Michiels
 • ↳ Züchter Victoire Murru
 • ↳ Züchter Nutzinger
 • ↳ Arten (Wildformen)
 • ↳ Winterhart
 • ↳ Züchter Wade Burkhart
 • ↳ Vermehrung und Erziehung
 • ↳ Fuchsien-Cafe
 • ↳ Interesting
 • ↳ Erste Hilfe
 • ↳ Der Fuchsiengarten im.
 • Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten - Galerie
 • ↳ ET Vermehrung und Erziehung
 • ↳ ET Erste Hilfe
 • ↳ ET Neuzüchtungen
 • ↳ Engelstrompeten - Arten und Hybriden
 • ↳ Kalte Gruppe
 • ↳ ALL ABOUT BRUGMANSIA
 • ↳ Growing Brugmansias and Daturas
 • ↳ Pests & Diseases Of Brugmansias & Daturas
 • ↳ Propagating Brugmansias and Daturas
 • ↳ Cultivars and Species of Brugmansia and Datura
 • ↳ Hybridizing Brugmansia
 • ↳ New Seedlings and Sports
 • ↳ Using Brugmansias and Daturas in the garden
 • ↳ Grundlagenwissen über Pelargonien
 • ↳ Begleitthemas für die Pelargoniengalerie
 • ↳ Pelargonien Galerie
 • ↳ Pelargonien
 • ↳ Pelargonienlisten
 • Kübelpflanzen, Exoten und Mediterranes
 • ↳ Balkon- u.Saisonpflanzen
 • ↳ Galerie Balkon
 • ↳ Kübelpflanzen, Exoten und ihre Pflege
 • ↳ Exoten Galerie
 • ↳ Bananen und Blattschmuckpflanzen
 • ↳ Galerie Bananen
 • ↳ Cane
 • ↳ Canna Galerie
 • ↳ Hibiskus
 • ↳ Hibiskus Galerie
 • ↳ Schönmalven
 • ↳ Schönmalven Galerie
 • ↳ Passionsblumen
 • ↳ Passionsblumen Galerie
 • ↳ Kübelpflanzenlisten
 • Zimmerpflanzen
 • ↳ Zimmerpflanzen
 • ↳ Zimmerpflanzen Galerie
 • ↳ Kakteen und Sukkulenten
 • ↳ Kakteen Galerie
 • ↳ Orchideen
 • ↳ Orchideen Galerie
 • Garten Allgemein
 • ↳ Garten-Cafe
 • ↳ Krankheiten und Schädlinge
 • ↳ Überwinterungsbedingungen
 • ↳ Wer bin ich?
 • ↳ Garten und Blüten im.
 • ↳ Tipps von Aussaat bis Vermehrung
 • ↳ Freilandpflanzen
 • ↳ Freilandpflanzen Galerie
 • ↳ Hosta
 • ↳ Rosen
 • ↳ Efeu
 • ↳ Bonsais
 • ↳ Insektenfangende Pflanzen
 • ↳ Tiere im Garten
 • ↳ Unsere Haustiere
 • ↳ Schmetterlinge und Raupen
 • ↳ Teich
 • Marktplatz
 • ↳ Wühltisch
 • ↳ Biete
 • ↳ Suche
 • Technik
 • ↳ Computer
 • ↳ Anwendungen
 • ↳ Photographs

Berechtigungen in diesem Forum

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

 • Portal Foren-Übersicht
 • At Zeiten sind UTC + 02: 00
 • Alle Cookies löschen
 • Datenschutzerklärung
 • Das Team
 • Impressum

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

Style: Green-Style-Slim by Joyce & Luna phpBB-Style-Design


Crinum moorei photographs

von Tetje »Mo 8. Dez 2014, 17:35

viele von euch kennen die Primärhybride Crinum x powellii als Kübelpflanze, was
kaum bekannt ist, dass sie auch im Garten ganzjährig ausgepflanzt werden kann.
Crinum x powellii ist eine Kreuzung aus Crinum moorei * Crinum longiflorum, deshalb
auch das Bastardzeichen x in der Schreibweise. Sie sollte ziemlich tief, mindestens 20 cm
sollten es schon sein und der Boden sollte Nährstofreich sein. Ganz wichtig ist die Drainage
damit die Winternässe abziehen kann, auch solltet ihr einen trockenen Platz vermeiden.

"Habt Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt durch sie!"
Johann Wolfgang von Goethe

Re: Crinum x powellii winterhart?

von Dierama »Fr 6. Okt 2017, 22:12

das ist interessant, from ich eine große Knolle im Haus habe und die nach 4 Jahre endlich mal geblüht hat.
Ich werde dein Tipp mal ausprobieren und eine Tochterknolle im Garten auspflanzen. Wie tief genau sollte ich die pflanzen? Und wenn das klappt, gibt es mehrere Sorten die Winterhart sind?

Re: Crinum x powellii winterhart?

von Tetje »Sa 7. Okt 2017, 18:49

Ich persönlich würde sie gut mit einer Mulchschicht im Herbst abdecken, im Spätfrühling auspflanzen und
nicht jede Zone in Deutschland ist für das Auspflanzen geeignet.

"Habt Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt durch sie!"
Johann Wolfgang von Goethe


Video: Crinum LilyThe BaquiransPh